Algemene voorwaarden

1) DEFINITIES


1. Algemene Voorwaarden: De onderhavige Algemene Voorwaarden naar de
laatst vastgestelde tekst.
2. Ondernemer: Taxivervoerhaaglanden B.V., handelend onder de naam
‘Taxivervoerhaaglanden.nl’ (of ‘Taxivervoerhaaglanden’), kantoorhoudende aan
de Atoomweg 63, 3542 AA te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nummer 67175376.
3. Klant: Bezoeker, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die een of meerdere
Boekingen plaatst via Taxivervoerhaaglanden.nl en aldus een
Vervoersovereenkomst sluit met Vervoerder.
4. Partijen: Ondernemer en Klant tezamen.
5. Boeking: Het plaatsen van een of meerdere ritopdrachten via
Taxivervoerhaaglanden.nl waarbij Ondernemer deze aan Vervoerder
doorstuurt, en een faciliterende rol speelt bij de betaling van de geplaatste
Boeking(en).
6. Rit: Door Klant bij Ondernemer geboekt vervoer per taxi.
7. Aanbod: De offerte opgemaakt door Ondernemer naar aanleiding van de
geplaatste ritopdracht door Klant via Taxivervoerhaaglanden.nl.
8. Vervoerder: Een bedrijf dat een Rit uitvoert voor Ondernemer en daarvoor een
Vervoersovereenkomst met Ondernemer is overeengekomen.
9. Chauffeur: De persoon die door Vervoerder wordt ingezet om de Rit uit te
voeren.
10. Klanttarief: Het tarief voor een Rit dat Klant afrekent bij Ondernemer.


2) DIENSTEN


1. Ondernemer biedt een technisch platform aan dat Klant in staat stelt om Ritten
van een Vervoerder te boeken en af te nemen.
2. Ondernemer handelt als een bemiddelaar tussen Klant en Vervoerder en speelt
een faciliterende rol bij de betaling van de geplaatste Boeking(en).
3. De overeenkomst tot vervoer komt tot stand tussen Klant en Vervoerder door
het plaatsen van een ritopdracht door Klant via Taxivervoerhaaglanden.nl.
4. De identiteit van Vervoerder wordt uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de
geboekte Rit, kenbaar gemaakt aan Klant middels een e-mail.
5. Het is mogelijk dat de Vervoerder van een Rit gewijzigd wordt, Klant krijgt
hiervan tijdig bericht middels een e-mail.

6. Klant erkent dat Ondernemer geen vervoersdiensten verschaft of optreedt als
een vervoersbedrijf en dat het vervoer wordt verschaft door Vervoerder, die niet
in loondienst is bij Ondernemer.

3) TOEPASSELIJKHEID


1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het boeken en afnemen van
Ritten door Klant via Taxivervoerhaaglanden.nl.
2. Klant aanvaardt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden zodra de
Klant een Boeking plaatst via Taxivervoerhaaglanden.nl en derhalve een
Vervoersovereenkomst aangaat met Vervoerder.
3. De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden gelden onverkort; van deze
bepalingen kan alleen schriftelijk worden afgeweken na expliciete schriftelijke
goedkeuring van Ondernemer.
4. De Algemene Voorwaarden worden digitaal aan Klant ter beschikking gesteld,
voordat hij een definitieve Boeking doet.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen, is de
toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden uitgesloten.
6. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig
moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan
blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van
toepassing. Klant en Ondernemer zullen in dat geval in overleg treden om
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij
wordt zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht genomen.
7. Bij onduidelijkheid omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze
Algemene Voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden in de geest van deze
voorwaarden.
8. Mocht er tussen Klant en Ondernemer een situatie ontstaan die niet in deze
Algemene Voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld in de geest van deze voorwaarden.
9. Ondernemer kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De
gewijzigde versie zal op Taxivervoerhaaglanden.nl worden gepubliceerd en is
van toepassing op de door Klant geplaatste Boeking. Het wordt Klant
geadviseerd om de Algemene Voorwaarden (nogmaals) door te lezen alvorens
een (nieuwe) Boeking te plaatsen.

4) EISEN AAN DE KLANT

1. De minimale leeftijd om een Rit te boeken via Taxivervoerhaaglanden.nl is 18
jaar of ouder. Klant verklaart bij het boeken van de Rit meerderjarig te zijn.
Ondernemer heeft het recht de leeftijd van Klant te verifiëren. Mocht dit niet
overeenstemmen met de werkelijke leeftijd, dan heeft Ondernemer het recht
om de Overeenkomst per onmiddellijke ingang te beëindigen en de Rit niet uit
te voeren. Klant heeft in dit geval geen recht op restitutie.
2. Klant vult bij het plaatsen van een ritopdracht via Taxivervoerhaaglanden.nl een
geldig e-mailadres en telefoonnummer in waarop hij of zij te bereiken is. Klant
draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens, alsmede
voor de juistheid van het plaatsen van een Boeking.
3. Ondernemer is gerechtigd om Klant te blokkeren van Taxivervoerhaaglanden.nl
en het boeken van Ritten onmogelijk te maken. Indien Ondernemer hiertoe
besluit, zal Ondernemer Klant hierover terstond informeren per e-mail.

5) VERPLICHTINGEN ONDERNEMER


1. Ondernemer zal zich tot het uiterste inspannen voor het goed functioneren van
Taxivervoerhaaglanden.nl, maar kan geen garantie geven dat deze te allen
tijde volledig en ononderbroken zal functioneren. Ondernemer zal zich te allen
tijde maximaal inspannen om eventuele (internet)storingen of andere
problemen met de functionaliteit en bereikbaarheid zo spoedig mogelijk op te
lossen.
2. Klant kan bij Ondernemer vragen stellen en, binnen 7 dagen na uitvoering van
de Rit, klachten indienen over de afhandeling van de Boeking en/of de service
van Vervoerder. Na deze termijn heeft Taxivervoerhaaglanden het recht de
klacht niet meer in behandeling te nemen.
3. Ondernemer is verantwoordelijk voor het verwerken van de betaling van Klant
met betrekking tot de door Klant geplaatste Boeking. Ondernemer draagt het
debiteurenrisico bij non-betaling door Klant en is gerechtigd tot het initiëren van
incasso-maatregelen.

6) HET AANBOD


1. Het Aanbod door Ondernemer namens Vervoerder aan Klant is vrijblijvend.
Ondernemer is gerechtigd het Aanbod te wijzigen en aan te passen. Indien
Ondernemer hiertoe overgaat, informeert zij Klant.
2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de
rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het Aanbod zijn
verbonden. Verder bevat het aanbod een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende

gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te
maken.
3. Alle specificaties en gegevens in het Aanbod zijn een indicatie waaraan geen
rechten kunnen worden ontleend en kunnen geen aanleiding zijn tot
schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

7) HET BOEKEN VAN EEN RIT


1. Klant kan in heel Nederland tot 24 uur voor het gewenste ophaaltijdstip een Rit
boeken bij Ondernemer via het online boekingssysteem op
Taxivervoerhaaglanden.nl. In veel regio’s is het ook mogelijk om tussen de 20
minuten en 24 uur van tevoren een rit te boeken. Hiervoor kan een
spoedboekingstoeslag gelden.
2. Bij Ritten vanaf de luchthaven dient Klant de vluchtgegevens door te geven bij
het plaatsen van de Ritopdracht zodat Vervoerder hier rekening mee kan
houden. Mochten deze vluchtgegevens pas later bekend worden, dient Klant
deze later toe te voegen in de overzichtspagina van zijn Rit. Een link
hiernaartoe staat in de bevestigingsmail. Mocht Klant de vluchtgegevens niet
doorgegeven hebben, dan is het door Klant opgegeven ophaaltijdstip leidend
voor de Vervoerder.
3. Na de Boeking ontvangt Klant direct een voorlopige bevestiging van de
geboekte Rit op het opgegeven e-mailadres. Vervolgens krijgt Klant binnen het
uur een tweede e-mail met daarin de definitieve bevestiging en de gegevens
van Vervoerder die de Rit gaat uitvoeren. Als er nog geen Vervoerder bekend
is, wordt dat in deze tweede mail kenbaar gemaakt aan Klant. Uiterlijk 10
minuten voor aanvang van de Rit zal de Vervoerder alsnog kenbaar worden
gemaakt.
4. Indien de door Klant doorgegeven gegevens niet blijken te kloppen, kan Klant
deze aanpassen op zijn overzichtspagina. Mocht dit niet lukken, dient Klant
contact op te nemen met Taxivervoerhaaglanden.
5. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens,
alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van zijn Boeking.
Ondernemer is niet aansprakelijk voor onjuist door Klant doorgegeven
(vlucht)gegevens.
6. Het is mogelijk om extra bagage, speciale bagage en/of huisdieren mee te
nemen tijdens de Rit. Klant dient dit tijdens het boeken van de Rit aan te geven.
Mocht het meenemen toch niet mogelijk zijn, dan zal Vervoerder contact
opnemen met Klant en zal er gezocht worden naar een oplossing.

7. Als Klant dusdanig veel bagage meeneemt, dat het inzetten van een taxibusje
of meerdere taxi’s nodig is, dient Klant ervoor te zorgen dat hij de juiste
vervoerscategorie of meerdere taxi’s boekt. Mocht dit niet gebeurd zijn, is
Taxivervoerhaaglanden gerechtigd om hier extra kosten voor te vragen.
8. Klant kan in bepaalde regio’s luxe- of elektrisch vervoer boeken. Dit kan tot en
met drie passagiers per taxi. Hierbij vindt het vervoer plaats in een luxueuze cq.
elektrische taxi. Bij luxe boekingen wordt de taxi bestuurd door een Chauffeur
in pak. Voor een lijst met soorten auto’s die hiervoor kunnen worden ingezet,
kan Klant contact opnemen met Taxivervoerhaaglanden.
9. Het is mogelijk om kleine kinderen mee te nemen tijdens de Rit. Klant is hierbij
zelf verantwoordelijk voor het meenemen van een kinderzitje.

8) HET ANNULEREN OF WIJZIGEN VAN EEN RIT


1. Klant heeft tot 3 uur vóór het afgesproken ophaaltijdstip het recht om de Rit te
annuleren en tot 36 uur om de Rit te wijzigen. Eventueel betaalde bedragen
worden volledig (minus de eventuele transactiekosten) gerestitueerd. In
overmachtsituaties geldt hiervoor een uitzondering en is
Taxivervoerhaaglanden gerechtigd het bedrag van de annulering om te zetten
in taxi-tegoed. Dit kan Klant bij een eerstvolgende Boeking verzilveren.
Annuleringen voor boekingen die zijn gemaakt tussen 1 april 2020 en 31 mei
2020 vallen vanwege de coronacrisis onder deze overmachtssituatie. Een
annulering moet telefonisch worden doorgegeven aan de Vervoerder, alsmede
via de online annuleringsomgeving van Taxivervoerhaaglanden. Een link
hiernaartoe staat in de bevestigingsmail.
2. Als de ophaallocatie van de Rit gewijzigd wordt, dan worden er extra kosten in
rekening gebracht als de ophaallocatie zich verder bevindt dan het eerder
opgegeven adres. Deze dienen contant bij Vervoerder te worden afgerekend.
Hetzelfde geldt voor tussenstops die niet bij de Boeking zijn aangegeven.
3. Als de Rit korter dan 3 uur van tevoren geannuleerd wordt, heeft Klant geen
recht op restitutie.
4. Ondernemer is tot 3 uur van tevoren gerechtigd een geboekte Rit te annuleren,
om welke reden dan ook. Klant zal hierbij het al betaalde bedrag krijgen
teruggestort, maar is vervolgens zelf verantwoordelijk voor het regelen (en
betalen) van vervangend vervoer.

9) DE UITVOERING VAN EEN RIT


1. Chauffeur zal Klant ophalen op het afgesproken tijdstip, bij de voordeur van het
door Klant opgegeven adres. Als deze plek niet bereikbaar is per voertuig, zal

Chauffeur zijn voertuig zo dichtbij mogelijk parkeren en Klant hierover
informeren.
2. Bij Ritten vanaf de luchthaven, geldt dat Klant na landing van de vlucht
Vervoerder dient te bellen om af te stemmen waar men elkander treft.
3. Klant dient in staat te zijn om zich tegenover Chauffeur te identificeren middels
het ontvangen e-ticket of door het tonen van een identiteitsbewijs.
4. Klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van zijn gegevens,
alsmede voor de juistheid van het plaatsen en controleren van zijn Boeking.
Mochten er bij de uitvoering van de Rit meer passagiers en/of bagage zijn dan
bij de Boeking is ingevuld door Klant, dan is Chauffeur niet verplicht de extra
passagiers en/of bagage mee te nemen.
5. De Rit wordt uitgevoerd volgens de Algemene Voorwaarden voor Taxivervoer
van brancheorganisatie KNV Taxi. Als deze Voorwaarden op enig punt afwijken
van onderhavige Algemene Voorwaarden, zullen laatstgenoemde prevaleren.
6. Als tien minuten na de afgesproken tijd geen taxi is gearriveerd bij Klant, dient
Klant altijd eerst contact op te nemen met Vervoerder via het opgegeven
telefoonnummer. Mocht telefonisch contact niet lukken of Vervoerder geeft aan
dat de taxi er niet tijdig zal zijn, dient Klant contact op te nemen met
Taxivervoerhaaglanden. Voor ritten van en naar de luchthaven is een
noodnummer beschikbaar. Dit nummer vindt Klant in de bevestigingsmail.
Vervolgens zal samen naar een oplossing worden gezocht.

10) NO SHOW KLANT EN WACHTTIJD CHAUFFEUR


1. Klant heeft geen recht op restitutie als er sprake is van een ’no show’. Van een
no show is sprake als Klant niet binnen tien minuten na het afgesproken
ophaaltijdstip op de afgesproken locatie aanwezig is. Vervoerder is in de
tussentijd verplicht om aantoonbaar pogingen te ondernemen om contact op te
nemen met Klant.
2. Bij vervoer vanaf de luchthaven geldt een andere wachttijd voor Chauffeur,
namelijk één uur en tien minuten na landing van de vlucht van de Klant. De
vluchtgegevens die bij Boeking door Klant zijn doorgegeven dienen daarbij als
uitgangspunt. Vervoerder zal de vlucht in de gaten houden. Klant is daarnaast
verplicht Vervoerder op de hoogte te houden van vertragingen op de
luchthaven, middels het telefoonnummer dat op zijn e-ticket staat. Mocht Klant
geen of geen correct vluchtnummer hebben opgegeven, dan treedt automatisch
Artikel 10.1 in werking. Hierbij wordt het ingevulde ophaaltijdstip aangehouden.
3. Bij een langere wachttijd dan één uur en tien minuten na landing van het
vliegtuig is Chauffeur gerechtigd om niet meer te hoeven wachten en wordt het

gezien als een no show. In overleg met Klant kan afgesproken worden om wel
te wachten. De Chauffeur is gerechtigd om hier wachtgeld voor te vragen, dit
kan contant worden afgerekend in de taxi.
4. Mocht de daadwerkelijke landingstijd dusdanig verschillen (minimaal 3 uur) van
de originele landingstijd dat het voor Vervoerder lastig wordt de Rit uit te
voeren, kan in samenspraak met Taxivervoerhaaglanden naar een oplossing
worden gezocht. Mocht dit niet lukken, is Vervoerder gerechtigd de Rit niet uit
te hoeven voeren en zal de Rit worden geannuleerd. Klant zal hierbij het
volledig betaalde bedrag terugkrijgen (minus eventuele transactiekosten), maar
is wel zelf verantwoordelijk voor het regelen (en betalen) van vervangend
vervoer.

11) BETALING


1. Een door Klant bij Ondernemer geboekte Rit dient vooraf betaald te worden
aan Ondernemer. De Boeking is niet definitief totdat deze betaald is.
2. Betaling kan geschieden via diverse betaalmethoden. Ondernemer kan voor
bepaalde betaalmethoden een toeslag rekenen. Indien een toeslag van
toepassing is, wordt dit vermeld in het boekingsproces bij betaalmethoden.
3. Tol– en veergelden, alsmede kosten voor extra gereden kilometers door het
wijzigen van de route door Klant nadat deze is ingestapt bij Chauffeur, dienen
direct aan Chauffeur te worden voldaan.
4. Eventuele fooi is niet bij de prijs inbegrepen. De klant is zelf vrij in het al dan
niet geven van fooi aan de Chauffeur en de hoogte hiervan.

12) AANSPRAKELIJKHEID


1. Ondernemer handelt als een bemiddelaar voor Vervoerder en speelt een
faciliterende rol bij de betaling van de geplaatste Boeking(en). De
vervoersovereenkomst komt tot stand tussen Klant en Vervoerder na het
plaatsen van een Boeking door Klant via Taxivervoerhaaglanden.nl.
2. Ondernemer is niet aansprakelijk voor iedere vorm van schade, met inbegrip
van verloren winsten, verloren gegevens, persoonlijk letsel, of
eigendomsschade met betrekking tot, in verband met, of die anderszins
voortkomt uit het gebruik van de door Vervoerder aangeboden
(vervoers)diensten. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid berust bij
Vervoerder, conform Artikel 12 van de Algemene Voorwaarden voor
Taxivervoer van KNV Taxi.
3. Ondernemer is niet aansprakelijk voor vertraging of tekortkoming die voortvloeit
uit oorzaken waarover zij redelijkerwijs geen invloed heeft.

4. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Ondernemer voor aan Klant
geleverde diensten meer dan vijfhonderd euro (€ 500) bedragen.

13) PRIVACY


1. Ondernemer stelt Klant in staat een account aan te maken op
Taxivervoerhaaglanden.nl, waarbij persoonlijke gegevens worden ingevuld en
opgeslagen.
2. Ondernemer zal de privacy van Klant respecteren en zorgvuldig omgaan met
de verkregen (persoons)gegevens. Dit met inachtneming van de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG).
3. Bij het boeken van de Rit geeft Klant akkoord op het verstrekken van de
benodigde persoonsgegevens aan Vervoerder.
4. Ondernemer behoudt zich het recht Klant te benaderen voor zaken als
nieuwsbrieven, winacties, presentjes, et cetera. Dit kan zowel on- als offline
gebeuren, maar alleen op de door Klant verstrekte (mail)adressen.

14) INTELLECTUEEL EIGENDOM


1. Alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op en/of het
resultaat zijn van de door Ondernemer verleende diensten rusten bij
Ondernemer. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze
voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of
verdergaand recht is uitgesloten.
2. De door Ondernemer verstrekte stukken aan Klant zijn uitsluitend bestemd om
te worden gebruikt door Klant. Het is klant niet toegestaan om verkregen
informatie openbaar te maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook.
Hieronder wordt onder andere verstaan het bewerken, verkopen, het ter
beschikking stellen, verspreiden en het – al dan niet na bewerking – integreren
in netwerken.
3. Alle door Ondernemer geleverde informatie blijft eigendom van Ondernemer.
4. Ondernemer behoudt zich het recht voor de vergaarde kennis die bij uitvoering
van de werkzaamheden tot stand is gekomen te gebruiken voor andere
doeleinden, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie van Klant aan
derden wordt verstrekt.

15) TOEPASSELIJK RECHT


1. Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst tussen Klant en
Ondernemer is Nederlands recht van toepassing.
2. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene
Voorwaarden en/of Overeenkomst zal worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van Ondernemer.

16) CORONAVIRUS


1. Klant volgt betreffende het coronavirus de geldende hygiëne-protocollen van
het KNV (Koninklijk Nederland Vervoer), welke zijn opgesteld in samenwerking
met Zorgverzekeraars Nederland, RIVM en het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat.
2. Klant verklaart zelf continu de meest recente versie van de hygiëne-protocollen
van het KNV betreffende het coronavirus te raadplegen op de website van het
KNV.
3. Als Klant zich niet aan het meest recente protocol omtrent de corona-
maatregelen houdt, is de Chauffeur gerechtigd de rit te weigeren. Klant heeft
dan geen recht op restitutie.

Taxivervoerhaaglanden.nl
Veraartlaan 8
2288 GM
070-204-2212
info@Taxivervoerhaaglanden.nl

nl_NLDutch